Moderna Inc (MRNA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 6 848 000 19 263 000 18 471 000 803 395 60 209 135 068
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 693 000 5 416 000 2 617 000 7 933 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 2 155 000 13 847 000 15 854 000 795 462 60 209 135 068
Koszty badań i rozwoju 4 845 000 3 295 000 1 991 000 1 370 340 496 309 454 082
Koszty ogólnego zarządu 1 549 000 1 132 000 567 000 188 267 109 620 94 252
Zysk operacyjny -4 239 000 9 420 000 13 296 000 -763 144 -545 720 -413 266
Koszty odsetek netto -421 000 -171 000 0 -14 829 -38 530 -27 023
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 942 000 9 575 000 13 285 000 -744 513 -514 716 -384 408
Podatek dochodowy 772 000 1 213 000 1 083 000 2 551 -695 326
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -4 714 000 8 362 000 12 202 000 -747 064 -514 021 -401 857