Moderna Inc (MRNA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 18 471 000 803 395 60 209 135 068
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 617 000 7 933 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 15 854 000 795 462 60 209 135 068
Koszty badań i rozwoju 1 991 000 1 370 340 496 309 454 082
Koszty ogólnego zarządu 567 000 188 267 109 620 94 252
Zysk operacyjny 13 296 000 -763 144 -545 720 -413 266
Koszty odsetek netto 0 -14 829 -38 530 -27 023
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 285 000 -744 513 -514 716 -384 408
Podatek dochodowy 1 083 000 2 551 -695 326
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 12 202 000 -747 064 -514 021 -401 857