Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 327 290 586 372 617 949 559 157 594 599
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 595 654 269 887 284 967 240 881 245 733
Zysk ze sprzedaży brutto 731 632 316 485 332 982 318 276 348 866
Koszty badań i rozwoju 195 256 84 276 87 608 71 896 57 704
Koszty ogólnego zarządu 251 882 109 202 121 463 103 880 93 536
Zysk operacyjny 268 666 114 061 115 924 133 887 188 566
Koszty odsetek netto -136 -98 -715 -1 067 -1 174
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 268 144 113 776 116 077 136 231 184 833
Podatek dochodowy 47 200 26 536 30 315 31 541 68 352
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 220 944 87 240 85 762 104 690 116 481