Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 928 725 767 084 663 643 586 372 617 949 559 157 594 599
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 430 614 358 237 297 827 269 887 284 967 240 881 245 733
Zysk ze sprzedaży brutto 498 111 408 847 365 816 316 485 332 982 318 276 348 866
Koszty badań i rozwoju 126 814 111 877 97 628 84 276 87 608 71 896 57 704
Koszty ogólnego zarządu 155 664 137 607 125 941 109 202 121 463 103 880 93 536
Zysk operacyjny 209 881 152 700 134 333 114 061 115 924 133 887 188 566
Koszty odsetek netto -5 304 -596 -68 -98 -715 -1 067 -1 174
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 213 671 158 121 134 072 113 776 116 077 136 231 184 833
Podatek dochodowy 37 103 29 162 23 600 26 536 30 315 31 541 68 352
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 176 568 128 959 110 472 87 240 85 762 104 690 116 481