Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 176 568 128 959 110 472 87 240 85 762 104 690 116 481
Amortyzacja 5 752 6 663 7 914 8 946 7 987 8 613 9 060
Zmiana stanu należności 15 130 40 397 15 941 8 807 1 394 8 644 -8 054
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 45 278 -38 243 59 001 94 027 10 112 -24 956 29 907
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 246 218 179 630 185 183 140 885 146 908 137 349 164 066
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 730 -6 587 -4 016 -2 730 -15 193 -7 306 -6 199
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 730 -6 587 -4 016 -2 730 -13 754 -9 838 -5 770
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -196 047 -204 460 -120 418 -43 561 -121 487 -149 322 -131 707