Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 220 944 87 240 85 762 104 690 116 481
Amortyzacja 15 828 8 946 7 987 8 613 9 060
Zmiana stanu należności 142 958 8 807 1 394 8 644 -8 054
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 322 707 94 027 10 112 -24 956 29 907
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 370 366 140 885 146 908 137 349 164 066
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -8 032 -2 730 -15 193 -7 306 -6 199
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -8 032 -2 730 -13 754 -9 838 -5 770
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -240 836 -43 561 -121 487 -149 322 -131 707