Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 270 741 225 463 263 706 204 705 110 678 100 566 125 522
Inwestycje krótkoterminowe 25 905 22 498 17 696 18 260 19 094 13 941 10 320
Należności 182 544 167 414 127 017 111 076 102 269 100 875 92 231
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 25 905 22 498 17 696 18 260 19 094 13 941 10 320
Aktywa obrotowe razem 479 190 415 375 408 419 334 041 232 041 215 382 228 073
Inwestycje długotrminowe 194 163 154 803 131 289 131 371 140 238 91 768 86 922
Rzeczowe aktywa trwałe 11 795 12 803 13 889 17 903 22 725 14 318 15 493
Wartość firmy 62 235 62 230 62 239 62 252 62 237 62 240 62 248
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 32 445 24 770 20 239 13 986 12 566 9 768 7 304
Aktywa razem 673 353 570 178 539 708 465 412 372 279 307 150 314 995

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 24 508 25 701 19 625 17 805 20 561 18 181 14 028
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 341 407 289 894 229 417 179 181 161 035 127 083 110 227
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 365 915 315 595 249 042 196 986 181 596 145 264 124 255
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 11 466 13 718 16 865 21 686 15 952 14 686 15 715
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 395 075 343 378 289 064 246 515 230 001 160 003 140 039
Akcje zwykłe 61 817 62 768 63 445 63 538 64 397 66 201 69 175
Zyski (straty) zatrzymane 304 701 253 711 269 841 236 524 159 490 163 359 186 117
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 278 278 226 800 250 644 218 897 142 278 147 147 174 956
Pasywa razem 673 353 570 178 539 708 465 412 372 279 307 150 314 995