Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 527 412 204 705 110 678 100 566 125 522
Inwestycje krótkoterminowe 35 392 18 260 19 094 13 941 10 320
Należności 254 034 111 076 102 269 100 875 92 231
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 35 392 18 260 19 094 13 941 10 320
Aktywa obrotowe razem 816 838 334 041 232 041 215 382 228 073
Inwestycje długotrminowe 262 578 131 371 140 238 91 768 86 922
Rzeczowe aktywa trwałe 27 778 17 903 22 725 14 318 15 493
Wartość firmy 124 478 62 252 62 237 62 240 62 248
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 40 478 13 986 12 566 9 768 7 304
Aktywa razem 1 079 420 465 412 372 279 307 150 314 995

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 39 250 17 805 20 561 18 181 14 028
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 458 834 179 181 161 035 127 083 110 227
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 498 084 196 986 181 596 145 264 124 255
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 33 730 21 686 15 952 14 686 15 715
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 578 128 246 515 230 001 160 003 140 039
Akcje zwykłe 126 890 63 538 64 397 66 201 69 175
Zyski (straty) zatrzymane 539 682 236 524 159 490 163 359 186 117
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 501 288 218 897 142 278 147 147 174 956
Pasywa razem 1 079 420 465 412 372 279 307 150 314 995