LGI Homes Inc (LGIH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 304 460 3 050 150 2 367 930 1 838 150 1 504 400 1 257 960
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 657 860 2 232 120 1 764 830 1 401 680 1 124 480 937 540
Zysk ze sprzedaży brutto 646 600 818 034 603 097 436 479 379 916 320 420
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 256 493 270 336 238 387 208 941 179 805 150 619
Zysk operacyjny 390 107 547 698 364 710 227 538 200 111 169 801
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 418 116 542 775 367 849 231 832 199 098 171 402
Podatek dochodowy 91 549 113 130 43 954 53 224 43 812 58 096
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 326 567 429 645 323 895 178 608 155 286 113 306