LGI Homes Inc (LGIH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 31 998 50 514 35 942 38 345 46 624 67 571
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 15 765 14 196
Należności 25 143 57 909 115 939 56 390 42 836 44 706
Zapasy 2 898 300 2 085 900 1 569 490 1 499 620 1 228 260 918 933
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 15 765 14 196
Aktywa obrotowe razem 2 955 440 2 194 330 1 721 370 1 594 360 1 333 480 1 045 410
Inwestycje długotrminowe 169 391 157 538 104 717 71 756 61 992 34 486
Rzeczowe aktywa trwałe 32 997 16 944 3 618 1 632 1 432 1 674
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 12 018 12 018 12 018 12 018 12 018 12 018
Pozostałe aktywa trwałe 118 190 122 378 82 095 53 485 45 752 18 866
Aktywa razem 3 124 830 2 351 860 1 826 090 1 666 120 1 395 470 1 079 890

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 25 287 14 172 13 676 12 495 9 241 12 020
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 141 792 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 173 855 121 440 122 567 94 886 65 915 92 672
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 340 934 135 612 136 243 107 381 75 156 104 692
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 117 000 805 236 538 398 690 559 653 734 475 195
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 19 299 9 836 7 154 17 337 10 640 10 159
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 482 420 956 017 687 082 820 922 739 530 590 046
Akcje zwykłe 23 486 24 607 25 135 23 192 22 552 21 605
Zyski (straty) zatrzymane 1 690 490 1 363 920 934 277 610 382 431 774 276 488
Akcje własne -355 022 -259 920 -66 137 -18 056 -18 056 -16 550
Kapitał własny 1 642 410 1 395 850 1 139 000 845 193 655 943 489 846
Pasywa razem 3 124 830 2 351 860 1 826 090 1 666 120 1 395 470 1 079 890