LGI Homes Inc (LGIH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 326 567 429 645 323 895 178 608 155 286 113 306
Amortyzacja 1 576 1 154 710 643 711 791
Zmiana stanu należności -32 766 -58 030 59 549 13 554 -1 870 27 651
Zmiana stanu zapasów 812 392 516 415 69 865 271 368 309 323 201 252
Zmiana stanu gotówki -18 516 14 572 -2 403 -8 279 -20 947 18 053
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -370 451 21 700 -202 158 -41 934 -116 723 -68 467
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 187 -1 729 -2 692 -734 -475 -518
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 968 -70 391 -5 648 -1 793 -74 938 -518
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 357 903 63 263 198 913 35 448 170 714 87 038