Lennar Corp. (LEN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Przychody ze sprzedaży 33 671 000 27 130 700 22 488 900 22 259 600 20 571 600 12 646 400
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 26 468 900 21 594 000 19 014 700 19 457 300 18 237 400 11 021 500
Zysk ze sprzedaży brutto 7 202 140 5 536 640 3 474 110 2 802 300 2 334 180 1 624 880
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 414 498 398 381 358 418 341 114 343 934 285 889
Zysk operacyjny 6 704 010 5 064 230 3 105 220 2 438 960 1 836 280 1 195 650
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 014 570 5 819 060 3 123 790 2 434 290 2 262 680 1 189 610
Podatek dochodowy 1 366 060 1 362 510 656 235 592 173 545 171 417 857
Udziały niekontrolujące 34 376 26 438 2 517 -6 933 21 682 -38 726
Zysk (strata) netto 4 562 140 4 377 190 2 436 650 1 832 910 1 680 960 802 656