Lennar Corp. (LEN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 4 633 950 2 752 060 2 742 950 1 209 540 1 345 640 2 291 600
Inwestycje krótkoterminowe 2 346 070 2 842 410 1 707 830 1 893 080 1 467 500 1 462 960
Należności 1 614 280 1 296 850 938 079 906 877 1 041 840 520 597
Zapasy 21 862 500 19 169 400 17 175 100 17 776 500 17 068 700 10 860 900
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 30 684 200 26 308 900 22 826 400 22 167 200 21 244 200 15 584 700
Inwestycje długotrminowe 7 300 090 6 898 860 7 108 760 7 192 290 7 321 950 3 160 380
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 315 107 277 894 208 618
Wartość firmy 3 632 060 3 632 060 3 632 060 3 657 880 3 680 050 196 404
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 1 530 220 1 294 420 1 343 010 1 243 360 1 562 940 1 095 580
Aktywa razem 37 984 300 33 207 800 29 935 200 29 359 500 28 566 200 18 745 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 616 130 1 321 250 1 037 340 1 069 180 1 154 780 604 953
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 135 090 1 726 030 1 465 820 1 797 060 1 573 190 1 562 510
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 967 550 976 602 706 691 456 296 346 206 530 435
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 5 718 770 4 023 880 3 209 850 3 322 530 3 074 180 2 697 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 047 290 4 652 340 5 955 760 7 776 640 8 543 870 6 410 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 977 860 3 535 280 2 670 160 2 226 510 2 265 180 1 651 000
Udziały niekontrolujące 139 867 179 857 104 545 84 313 101 422 113 815
Zobowiązania razem 13 883 800 12 391 400 11 940 300 13 410 000 13 984 600 10 872 700
Akcje zwykłe 289 824 306 612 309 406 318 419 307 968 237 155
Zyski (straty) zatrzymane 18 861 400 14 685 300 10 565 000 8 295 000 6 487 650 4 840 980
Akcje własne -210 389 -2 709 450 -1 279 230 -957 857 -435 869 -136 020
Kapitał własny 24 100 500 20 816 400 17 994 900 15 949 500 14 581 500 7 872 320
Pasywa razem 37 984 300 33 207 800 29 935 200 29 359 500 28 566 200 18 745 000