Gap, Inc. (GPS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 15 616 000 16 670 000 13 800 000 16 383 000 16 580 000 15 855 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 10 257 000 10 033 000 9 095 000 10 250 000 10 258 000 9 789 000
Zysk ze sprzedaży brutto 5 359 000 6 637 000 4 705 000 6 133 000 6 322 000 6 066 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny -69 000 810 000 -862 000 574 000 1 362 000 1 479 000
Koszty odsetek netto 70 000 162 000 182 000 46 000 40 000 55 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -139 000 323 000 -1 102 000 528 000 1 322 000 1 424 000
Podatek dochodowy 63 000 67 000 -437 000 177 000 319 000 576 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -202 000 256 000 -665 000 351 000 1 003 000 848 000