Gap, Inc. (GPS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 215 000 877 000 2 398 000 1 654 000 1 369 000 1 783 000
Inwestycje krótkoterminowe 501 000 822 000 694 000 390 000 392 000 506 000
Należności 340 000 399 000 363 000 316 000 359 000 282 000
Zapasy 2 389 000 3 018 000 2 451 000 2 156 000 2 131 000 1 997 000
Pozostałe aktywa obrotowe 501 000 822 000 694 000 390 000 392 000 506 000
Aktywa obrotowe razem 4 617 000 5 165 000 6 008 000 4 516 000 4 251 000 4 568 000
Inwestycje długotrminowe 6 769 000 7 596 000 7 761 000 9 163 000 3 798 000 3 421 000
Rzeczowe aktywa trwałe 2 688 000 3 037 000 2 841 000 3 122 000 2 912 000 2 805 000
Wartość firmy 207 000 207 000 109 000 109 000 109 000 109 000
Wartości niematerialne 81 000 90 000 61 000 121 000 92 000 95 000
Pozostałe aktywa trwałe 620 000 587 000 533 000 392 000 347 000 412 000
Aktywa razem 11 386 000 12 761 000 13 769 000 13 679 000 8 049 000 7 989 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 1 320 000 1 951 000 1 743 000 1 174 000 1 126 000 1 181 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 936 000 2 126 000 2 141 000 2 035 000 1 048 000 1 280 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 256 000 4 077 000 3 884 000 3 209 000 2 174 000 2 461 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 836 000 1 484 000 2 216 000 1 249 000 1 249 000 1 249 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 544 000 445 000 438 000 397 000 1 073 000 1 135 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 9 153 000 10 039 000 11 155 000 10 363 000 4 496 000 4 845 000
Akcje zwykłe 367 000 376 000 374 000 376 000 385 000 393 000
Zyski (straty) zatrzymane 2 140 000 2 622 000 2 501 000 3 257 000 3 481 000 3 081 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 233 000 2 722 000 2 614 000 3 316 000 3 553 000 3 144 000
Pasywa razem 11 386 000 12 761 000 13 769 000 13 679 000 8 049 000 7 989 000