Gap, Inc. (GPS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto -202 000 256 000 -665 000 351 000 1 003 000 848 000
Amortyzacja 540 000 504 000 507 000 557 000 578 000 559 000
Zmiana stanu należności -59 000 36 000 47 000 -43 000 77 000 -53 000
Zmiana stanu zapasów -629 000 567 000 295 000 25 000 134 000 167 000
Zmiana stanu gotówki 338 000 -1 521 000 744 000 285 000 -414 000 0
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 607 000 809 000 237 000 1 411 000 1 381 000 1 380 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -685 000 -694 000 -392 000 -1 045 000 -705 000 -731 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -227 000 -446 000 -510 000 -894 000 -1 001 000 -668 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 6 000 -1 471 000 895 000 -560 000 -749 000 -731 000