Globus Medical Inc (GMED)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 190 169 149 191 102 285 155 210 156 474 107 348
Amortyzacja 68 252 69 867 62 874 52 734 41 630 42 067
Zmiana stanu należności -115 625 22 760 -12 650 17 259 18 724 26 360
Zmiana stanu zapasów -175 021 7 848 32 839 65 060 22 845 -4 283
Zmiana stanu gotówki -440 836 16 706 115 254 -28 197 -34 023 83 395
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 178 468 276 274 198 793 171 975 181 643 159 535
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -74 047 -56 898 -63 658 -70 750 -59 697 -51 303
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -110 362 -375 939 -117 322 -140 281 -193 027 -111 277
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -109 962 54 147 38 663 24 439 32 570 1 626