Globus Medical Inc (GMED)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 022 840 958 102 789 042 785 368 712 969 635 977
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 263 725 239 223 217 463 179 975 159 410 150 453
Zysk ze sprzedaży brutto 759 118 718 879 571 579 605 393 553 559 485 524
Koszty badań i rozwoju 73 015 97 346 84 519 60 073 55 496 43 679
Koszty ogólnego zarządu 432 117 408 149 354 757 354 757 311 591 267 817
Zysk operacyjny 236 251 194 858 115 463 174 564 171 006 163 451
Koszty odsetek netto -14 233 -9 297 -13 952 -17 406 -13 278 -6 608
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 243 019 180 407 125 899 189 946 188 605 169 928
Podatek dochodowy 52 850 31 216 23 614 34 736 32 131 62 580
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 190 169 149 191 102 285 155 210 156 474 107 348