Globus Medical Inc (GMED)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 446 058 443 447 426 741 311 487 339 684 373 707
Inwestycje krótkoterminowe 25 058 19 632 24 195 25 341 22 676 19 883
Należności 213 247 164 436 141 676 154 326 137 067 118 343
Zapasy 298 981 237 001 229 153 196 314 131 254 108 409
Pozostałe aktywa obrotowe 25 058 19 632 24 195 25 341 22 676 19 883
Aktywa obrotowe razem 983 344 864 516 821 765 687 468 630 681 620 342
Inwestycje długotrminowe 1 092 780 1 092 750 857 720 844 609 669 989 458 160
Rzeczowe aktywa trwałe 243 729 221 076 216 879 199 841 171 873 143 167
Wartość firmy 197 471 179 708 156 716 128 775 123 734 123 890
Wartości niematerialne 63 574 68 660 86 949 78 812 87 323 78 659
Pozostałe aktywa trwałe 43 311 36 334 32 039 21 741 10 364 36 280
Aktywa razem 2 076 130 1 957 260 1 679 480 1 532 080 1 300 670 1 078 500

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 36 101 21 955 18 205 24 614 25 895 25 039
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 123 103 118 209 102 587 86 789 70 223 68 034
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 159 204 140 164 120 792 111 403 96 118 93 073
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 68 770 71 397 46 194 12 199 10 922 6 982
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 229 753 215 875 173 188 129 625 115 154 110 724
Akcje zwykłe 100 469 100 734 98 580 99 150 97 884 96 243
Zyski (straty) zatrzymane 1 239 950 1 194 270 1 045 080 1 047 930 892 721 736 247
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 846 370 1 741 390 1 506 300 1 402 450 1 185 520 967 778
Pasywa razem 2 076 130 1 957 260 1 679 480 1 532 080 1 300 670 1 078 500