3D Systems Corp. (DDD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 615 639 557 240 629 094 687 660 646 069
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 351 861 333 865 351 053 363 266 341 230
Zysk ze sprzedaży brutto 263 778 223 375 278 041 324 394 304 839
Koszty badań i rozwoju 69 150 74 143 80 790 95 298 94 627
Koszty ogólnego zarządu 227 697 219 895 254 355 272 287 264 185
Zysk operacyjny -33 069 -70 663 -57 104 -43 191 -53 973
Koszty odsetek netto 1 902 3 991 3 233 399 135
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 319 540 -143 410 -65 100 -43 228 -57 521
Podatek dochodowy -2 512 6 184 4 532 2 035 7 802
Udziały niekontrolujące 0 0 248 242 868
Zysk (strata) netto 322 052 -149 594 -69 880 -45 505 -66 191