3D Systems Corp. (DDD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 568 737 789 657 75 010 133 665 109 998 136 344
Inwestycje krótkoterminowe 33 790 42 653 33 145 18 991 27 697 18 296
Należności 93 886 106 540 114 254 109 408 126 618 179 879
Zapasy 137 832 92 887 116 667 111 106 133 161 103 903
Pozostałe aktywa obrotowe 33 790 42 653 33 145 18 991 27 697 18 296
Aktywa obrotowe razem 834 245 1 031 740 357 515 373 170 397 474 438 422
Inwestycje długotrminowe 612 368 517 362 375 540 434 142 428 358 458 342
Rzeczowe aktywa trwałe 58 072 57 257 75 356 92 940 107 718 97 521
Wartość firmy 385 312 345 588 161 765 223 176 221 334 230 882
Wartości niematerialne 90 230 45 835 28 083 48 338 68 275 98 783
Pozostałe aktywa trwałe 32 214 15 494 26 803 27 382 18 331 18 873
Aktywa razem 1 446 610 1 549 100 733 055 807 312 825 832 896 764

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 53 826 57 366 45 174 49 851 66 722 55 607
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 693 633 3 023 2 844 654 644
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 97 289 120 013 127 533 110 269 96 684 150 878
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 151 808 178 012 175 730 162 964 164 060 207 129
Długoterminowe zobowiązania finansowe 452 790 450 920 29 391 55 782 31 392 7 078
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 44 181 32 254 51 247 45 808 39 331 48 754
Udziały niekontrolujące 1 760 0 0 -8 263 6 490 5 966
Zobowiązania razem 696 669 706 718 302 332 285 153 247 463 277 910
Akcje zwykłe 127 818 122 867 117 579 113 811 112 327 111 554
Zyski (straty) zatrzymane -743 962 -621 251 -943 303 -793 709 -722 701 -677 772
Akcje własne 0 0 -22 590 -18 769 -15 572 -8 203
Kapitał własny 749 944 842 381 430 723 522 159 578 369 618 854
Pasywa razem 1 446 610 1 549 100 733 055 807 312 825 832 896 764