3D Systems Corp. (DDD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -123 307 322 052 -149 594 -69 880 -45 505 -66 191
Amortyzacja 38 686 34 623 44 595 50 396 59 293 62 041
Zmiana stanu należności -12 654 -7 714 4 846 -17 210 -53 261 52 765
Zmiana stanu zapasów 44 945 -23 780 5 561 -22 055 29 258 572
Zmiana stanu gotówki -220 920 714 647 -58 655 23 667 -26 346 -48 603
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -70 021 48 147 -20 121 31 581 4 796 25 941
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -20 907 -18 791 -13 643 -23 985 -41 664 -32 040
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -308 355 260 555 -24 233 -26 872 -41 827 -70 659
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -13 815 405 800 -6 980 18 700 14 264 -9 188