Brunswick Corp. (BC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 11 692 400 4 347 500 4 108 400 5 159 200 4 510 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 360 400 3 134 500 2 987 400 3 838 200 3 275 300
Zysk ze sprzedaży brutto 3 332 000 1 213 000 1 121 000 1 321 000 1 234 700
Koszty badań i rozwoju 309 000 125 900 121 600 148 800 138 500
Koszty ogólnego zarządu 1 395 600 543 700 509 600 724 300 608 100
Zysk operacyjny 1 627 400 543 400 489 800 447 900 488 100
Koszty odsetek netto 127 600 66 100 72 700 43 100 23 800
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 472 800 472 700 110 700 322 200 343 300
Podatek dochodowy 282 000 98 000 80 300 59 100 156 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 186 600 372 700 -131 000 265 300 146 400