Brunswick Corp. (BC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 812 200 5 846 200 4 347 500 4 108 400 5 159 200 4 510 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 865 000 4 180 200 3 134 500 2 987 400 3 838 200 3 275 300
Zysk ze sprzedaży brutto 1 947 200 1 666 000 1 213 000 1 121 000 1 321 000 1 234 700
Koszty badań i rozwoju 202 900 154 500 125 900 121 600 148 800 138 500
Koszty ogólnego zarządu 771 400 697 800 543 700 509 600 724 300 608 100
Zysk operacyjny 972 900 813 700 543 400 489 800 447 900 488 100
Koszty odsetek netto 92 000 63 800 66 100 72 700 43 100 23 800
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 853 600 736 400 472 700 110 700 322 200 343 300
Podatek dochodowy 172 300 141 000 98 000 80 300 59 100 156 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 677 000 593 300 372 700 -131 000 265 300 146 400