Brunswick Corp. (BC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 468 600 600 100 355 300 576 300 321 100 295 200 449 600
Inwestycje krótkoterminowe 60 000 67 800 63 800 34 100 36 800 81 600 73 100
Należności 493 200 543 000 485 300 337 600 331 800 550 700 480 200
Zapasy 1 476 800 1 471 400 1 208 000 711 800 824 500 943 700 765 600
Pozostałe aktywa obrotowe 60 000 67 800 63 800 34 100 36 800 81 600 73 100
Aktywa obrotowe razem 2 509 700 2 695 200 2 124 600 1 670 500 1 525 800 1 880 200 1 846 700
Inwestycje długotrminowe 3 720 800 3 626 100 3 300 400 2 100 100 2 038 600 2 405 500 1 511 500
Rzeczowe aktywa trwałe 1 315 800 1 270 800 1 046 900 863 600 796 400 805 300 539 900
Wartość firmy 1 030 700 967 600 888 400 417 700 415 000 767 100 425 300
Wartości niematerialne 978 000 997 400 1 052 100 552 300 583 500 646 400 144 400
Pozostałe aktywa trwałe 18 600 18 200 30 400 14 400 12 300 56 000 164 700
Aktywa razem 6 230 500 6 321 300 5 425 000 3 770 600 3 564 400 4 285 700 3 358 200

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 558 000 662 600 693 500 457 600 393 500 527 800 409 700
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 454 700 89 000 37 400 43 100 41 300 41 300 5 600
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 739 400 738 300 711 300 578 500 509 600 687 400 619 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 752 100 1 489 900 1 442 200 1 079 200 944 400 1 256 500 1 035 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 975 700 2 420 000 1 779 000 908 300 1 068 000 1 179 500 431 800
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 269 000 210 600 214 100 203 300 181 000 267 100 405 700
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 143 100 4 279 000 3 510 800 2 260 600 2 263 500 2 703 100 1 875 300
Akcje zwykłe 70 200 74 800 77 800 79 200 85 200 87 600 89 400
Zyski (straty) zatrzymane 3 596 900 3 288 500 2 720 100 2 225 700 1 931 300 2 135 700 1 966 800
Akcje własne -1 952 700 -1 684 900 -1 245 800 -1 133 700 -1 023 100 -638 000 -575 400
Kapitał własny 2 087 400 2 042 300 1 914 200 1 510 000 1 300 900 1 582 600 1 482 900
Pasywa razem 6 230 500 6 321 300 5 425 000 3 770 600 3 564 400 4 285 700 3 358 200