Brunswick Corp. (BC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 710 600 576 300 321 100 295 200 449 600
Inwestycje krótkoterminowe 127 600 34 100 36 800 81 600 73 100
Należności 970 600 337 600 331 800 550 700 480 200
Zapasy 2 416 000 711 800 824 500 943 700 765 600
Pozostałe aktywa obrotowe 127 600 34 100 36 800 81 600 73 100
Aktywa obrotowe razem 4 249 200 1 670 500 1 525 800 1 880 200 1 846 700
Inwestycje długotrminowe 6 600 800 2 100 100 2 038 600 2 405 500 1 511 500
Rzeczowe aktywa trwałe 2 093 800 863 600 796 400 805 300 539 900
Wartość firmy 1 776 800 417 700 415 000 767 100 425 300
Wartości niematerialne 2 104 200 552 300 583 500 646 400 144 400
Pozostałe aktywa trwałe 60 800 14 400 12 300 56 000 164 700
Aktywa razem 10 850 000 3 770 600 3 564 400 4 285 700 3 358 200

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 387 000 457 600 393 500 527 800 409 700
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 74 800 43 100 41 300 41 300 5 600
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 422 600 578 500 509 600 687 400 619 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 884 400 1 079 200 944 400 1 256 500 1 035 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 558 000 908 300 1 068 000 1 179 500 431 800
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 428 200 203 300 181 000 267 100 405 700
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 7 021 600 2 260 600 2 263 500 2 703 100 1 875 300
Akcje zwykłe 155 600 79 200 85 200 87 600 89 400
Zyski (straty) zatrzymane 5 440 200 2 225 700 1 931 300 2 135 700 1 966 800
Akcje własne -2 491 600 -1 133 700 -1 023 100 -638 000 -575 400
Kapitał własny 3 828 400 1 510 000 1 300 900 1 582 600 1 482 900
Pasywa razem 10 850 000 3 770 600 3 564 400 4 285 700 3 358 200