Brunswick Corp. (BC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 420 400 677 000 593 300 372 700 -131 000 265 300 146 400
Amortyzacja 272 900 231 200 178 100 153 400 138 700 149 600 98 200
Zmiana stanu należności -49 800 -427 600 147 700 5 800 -218 900 70 500 62 900
Zmiana stanu zapasów 5 400 -944 600 496 200 -112 700 -119 200 178 100 3 500
Zmiana stanu gotówki -131 500 -110 500 -221 000 255 200 25 900 -154 400 -8 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 733 600 586 100 574 000 798 300 434 200 337 000 400 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -289 300 -388 300 -267 100 -182 400 -232 600 -193 400 -189 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -378 900 -443 200 -1 353 900 -246 900 194 700 -1 107 300 -178 900
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -487 000 110 800 621 800 -361 800 -600 800 620 500 -202 200