Brunswick Corp. (BC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 186 600 372 700 -131 000 265 300 146 400
Amortyzacja 356 200 153 400 138 700 149 600 98 200
Zmiana stanu należności 633 000 5 800 -218 900 70 500 62 900
Zmiana stanu zapasów 1 704 200 -112 700 -119 200 178 100 3 500
Zmiana stanu gotówki 134 300 255 200 25 900 -154 400 -8 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 148 000 798 300 434 200 337 000 400 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -534 200 -182 400 -232 600 -193 400 -189 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 707 800 -246 900 194 700 -1 107 300 -178 900
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 243 600 -361 800 -600 800 620 500 -202 200