Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Zysk (strata) netto 187 357 119 407 17 953
Amortyzacja 50 808 48 527 48 307
Zmiana stanu należności 9 739 25 890 94 848
Zmiana stanu zapasów 65 141 -1 338 87 498
Zmiana stanu gotówki 69 193 85 169 197 214
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 193 206 156 129 120 570
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -79 775 -69 941 -40 673
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -99 696 -66 271 -68 245
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -19 998 -5 307 -72 186