Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty 351 576 282 383 197 214
Inwestycje krótkoterminowe 25 346 14 995 18 374
Należności 130 477 120 738 94 848
Zapasy 151 301 86 160 87 498
Pozostałe aktywa obrotowe 25 346 14 995 18 374
Aktywa obrotowe razem 665 829 511 692 430 564
Inwestycje długotrminowe 515 326 380 928 317 114
Rzeczowe aktywa trwałe 263 099 210 028 192 393
Wartość firmy 27 691 20 009 20 106
Wartości niematerialne 52 378 35 970 36 366
Pozostałe aktywa trwałe 57 739 40 888 14 613
Aktywa razem 1 181 160 892 620 747 678

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Zobowiązania wobec dostawców 56 256 29 836 35 389
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 109 069 74 387 81 285
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 165 325 104 223 116 674
Długoterminowe zobowiązania finansowe 25 000 25 000 25 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 10 967 15 286 19 133
Udziały niekontrolujące 1 187 1 156 1 119
Zobowiązania razem 215 527 158 413 161 926
Akcje zwykłe 191 197 189 748 83 448
Zyski (straty) zatrzymane 310 315 122 958 3 551
Akcje własne 0 0 0
Kapitał własny 965 628 734 207 585 752
Pasywa razem 1 181 160 892 620 747 678