Allegro Microsystems Inc. (ALGM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(25 mar 2022)
2021
(26 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży 973 653 768 674 591 207
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 427 574 361 214 312 305
Zysk ze sprzedaży brutto 546 079 407 460 278 902
Koszty badań i rozwoju 150 850 121 873 108 649
Koszty ogólnego zarządu 194 722 150 937 153 476
Zysk operacyjny 200 507 134 650 16 777
Koszty odsetek netto 612 1 057 2 603
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 211 346 140 746 -1 451
Podatek dochodowy 23 852 21 191 -19 552
Udziały niekontrolujące 137 148 148
Zysk (strata) netto 187 357 119 407 17 953