Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 602 500 997 300 532 400 254 400 184 400 168 000 139 100
Amortyzacja 67 700 69 000 41 900 38 500 36 200 33 700 32 100
Zmiana stanu należności 54 200 -57 900 74 300 19 300 5 900 1 800 -9 900
Zmiana stanu zapasów 809 100 240 800 -156 800 -109 800 -82 600 241 600 -68 900
Zmiana stanu gotówki -188 800 50 800 188 500 -2 100 -4 800 3 600 1 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 313 000 696 000 1 163 700 652 500 349 800 10 100 266 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -142 300 -107 900 -299 100 -48 800 -71 700 -62 300 -53 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 678 400 464 700 -3 917 000 -820 800 -227 600 -149 600 -127 800
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 175 800 -1 104 300 2 930 800 166 200 -127 000 143 100 -137 200