Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 240 700 189 900 1 400 3 500 8 300 4 700
Inwestycje krótkoterminowe 508 900 416 200 345 300 323 700 320 500 312 600
Należności 171 900 229 800 155 500 136 200 130 300 128 500
Zapasy 959 200 718 400 875 200 985 000 1 067 600 826 000
Pozostałe aktywa obrotowe 508 900 416 200 345 300 323 700 320 500 312 600
Aktywa obrotowe razem 1 909 800 1 929 400 1 405 700 1 602 600 1 553 000 1 302 100
Inwestycje długotrminowe 6 111 600 6 073 200 2 270 600 1 308 700 1 142 400 1 054 600
Rzeczowe aktywa trwałe 1 941 000 1 990 000 956 200 909 700 886 100 834 200
Wartość firmy 1 783 400 2 271 700 562 200 201 700 181 200 160 800
Wartości niematerialne 1 800 100 1 335 700 425 200 121 700 65 800 49 600
Pozostałe aktywa trwałe 116 700 22 200 9 600 10 000 9 300 10 000
Aktywa razem 8 021 400 8 002 600 3 676 300 2 911 300 2 695 400 2 356 700

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 147 400 163 900 97 600 81 700 81 900 92 400
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 230 000 773 300 871 500 904 300 1 092 400 831 800
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 656 200 660 800 254 300 261 000 129 000 134 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 033 600 1 598 000 1 223 400 1 247 000 1 303 300 1 058 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 216 800 3 520 100 1 165 200 907 000 866 500 862 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 548 600 527 000 50 900 32 400 30 700 29 200
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 5 118 100 5 887 100 2 770 800 2 265 000 2 222 200 1 962 500
Akcje zwykłe 22 300 19 900 19 200 19 100 20 100 20 800
Zyski (straty) zatrzymane 2 610 100 1 881 300 1 348 900 1 094 500 922 700 750 300
Akcje własne -1 063 000 -1 044 100 -1 033 700 -1 028 600 -1 023 400 -919 100
Kapitał własny 2 903 300 2 115 500 905 500 646 300 473 200 394 200
Pasywa razem 8 021 400 8 002 600 3 676 300 2 911 300 2 695 400 2 356 700