Asbury Automotive Group Inc (ABG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 15 433 900 9 837 700 7 131 800 7 210 300 6 874 400 6 456 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 12 333 300 7 935 500 5 908 400 6 041 400 5 771 400 5 400 600
Zysk ze sprzedaży brutto 3 100 600 1 902 200 1 223 400 1 168 900 1 103 000 1 055 900
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 763 400 1 073 900 781 900 799 800 755 800 729 700
Zysk operacyjny 1 268 200 786 400 403 000 332 900 313 500 294 100
Koszty odsetek netto 160 600 102 100 74 400 92 800 86 100 78 600
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 319 100 697 700 338 100 243 900 224 800 209 100
Podatek dochodowy 321 800 165 300 83 700 59 500 56 800 70 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 997 300 532 400 254 400 184 400 168 000 139 100