Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Przychody ze sprzedaży 4 548 760 3 449 750 3 983 790 3 950 620 3 616 010
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 054 810 2 572 350 2 729 350 2 603 910 2 440 510
Zysk ze sprzedaży brutto 1 493 950 877 402 1 254 440 1 346 710 1 175 510
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 085 380 857 934 993 990 965 399 915 615
Zysk operacyjny 408 566 19 468 260 447 381 313 259 892
Koszty odsetek netto -1 239 286 -10 638 -9 530 -4 879
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 404 631 3 513 239 720 385 553 261 366
Podatek dochodowy 94 015 2 277 71 624 87 550 153 103
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 310 616 1 236 168 096 298 003 108 263