Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 445 995 570 330 433 292 637 492 447 345
Inwestycje krótkoterminowe 206 293 173 432 122 282 114 296 103 055
Należności 63 760 89 952 88 288 80 461 76 962
Zapasy 569 699 389 618 409 534 370 507 351 395
Pozostałe aktywa obrotowe 206 293 173 432 122 282 114 296 103 055
Aktywa obrotowe razem 1 285 750 1 223 330 1 053 400 1 202 760 978 757
Inwestycje długotrminowe 2 505 600 2 323 010 2 262 240 957 759 974 023
Rzeczowe aktywa trwałe 1 145 080 967 422 890 032 796 029 813 768
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 136 703 117 167 104 578 104 438 101 567
Aktywa razem 3 791 350 3 546 340 3 315 630 2 160 520 1 952 780

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 304 246 237 386 167 871 144 414 128 246
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 677 227 668 746 470 899 242 230 231 968
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 981 473 906 132 638 770 386 644 360 214
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 113 054 88 846 84 013 284 773 291 663
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 045 610 2 068 990 1 860 280 671 417 651 877
Akcje zwykłe 98 023 97 818 99 833 108 304 111 887
Zyski (straty) zatrzymane 1 770 560 1 475 110 1 473 870 1 516 190 1 310 860
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 745 740 1 477 360 1 455 360 1 489 100 1 300 900
Pasywa razem 3 791 350 3 546 340 3 315 630 2 160 520 1 952 780