ODP Corporation (The) (ODP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto -208 000 -319 000 99 000 104 000 181 000
Amortyzacja 146 000 189 000 204 000 192 000 159 000
Zmiana stanu należności -136 000 -1 011 000 757 000 -46 000 244 000
Zmiana stanu zapasów -71 000 -102 000 -33 000 -28 000 -186 000
Zmiana stanu gotówki -215 000 31 000 40 000 36 000 -141 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 346 000 485 000 366 000 616 000 399 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -73 000 -68 000 -150 000 -187 000 -141 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -79 000 736 000 -119 000 -249 000 -1 033 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -459 000 -1 193 000 -212 000 -414 000 473 000