ODP Corporation (The) (ODP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto 166 000 -208 000 -319 000 99 000 104 000 181 000
Amortyzacja 131 000 146 000 189 000 204 000 192 000 159 000
Zmiana stanu należności 41 000 -136 000 -1 011 000 757 000 -46 000 244 000
Zmiana stanu zapasów -31 000 -71 000 -102 000 -33 000 -28 000 -186 000
Zmiana stanu gotówki -111 000 -215 000 31 000 40 000 36 000 -141 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 237 000 346 000 485 000 366 000 616 000 399 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -99 000 -73 000 -68 000 -150 000 -187 000 -141 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10 000 -79 000 736 000 -119 000 -249 000 -1 033 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -355 000 -459 000 -1 193 000 -212 000 -414 000 473 000