General Electric Co. (GE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 148 392 000 79 750 000 95 699 000 121 730 000 121 052 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 107 792 000 60 421 000 70 028 000 92 671 000 91 934 000
Zysk ze sprzedaży brutto 40 600 000 19 329 000 25 671 000 29 059 000 29 118 000
Koszty badań i rozwoju 4 994 000 2 565 000 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 23 414 000 12 621 000 13 949 000 18 111 000 18 280 000
Zysk operacyjny 7 354 000 -824 000 5 438 000 4 712 000 -8 107 000
Koszty odsetek netto 3 752 000 1 087 000 1 695 000 2 077 000 1 724 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7 364 000 5 195 000 1 151 000 -20 133 000 -8 790 000
Podatek dochodowy -574 000 -474 000 727 000 582 000 -3 043 000
Udziały niekontrolujące -142 000 -158 000 66 000 -89 000 -270 000
Zysk (strata) netto -13 512 000 5 228 000 -5 437 000 -22 799 000 -6 246 000