General Electric Co. (GE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 9 186 000 -64 000 -6 756 000 5 228 000 -5 437 000 -22 799 000 -6 246 000
Amortyzacja 2 079 000 3 544 000 3 009 000 6 018 000 4 026 000 5 562 000 5 139 000
Zmiana stanu należności -2 510 000 -13 264 000 -9 063 000 770 000 -2 179 000 -4 647 000 719 000
Zmiana stanu zapasów -875 000 -14 291 000 -43 000 1 786 000 -5 167 000 -2 652 000 -431 000
Zmiana stanu gotówki -2 198 000 -31 263 000 -15 882 000 -2 453 000 10 868 000 -8 334 000 -4 398 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 179 000 5 916 000 3 332 000 3 597 000 8 772 000 4 246 000 10 426 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 595 000 -1 484 000 -1 361 000 -3 403 000 -6 095 000 -8 056 000 -7 920 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 3 978 000 2 269 000 21 308 000 16 642 000 8 939 000 18 239 000 2 322 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 611 000 -5 586 000 -45 177 000 -19 852 000 -16 133 000 -31 033 000 -19 146 000