General Electric Co. (GE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -13 512 000 5 228 000 -5 437 000 -22 799 000 -6 246 000
Amortyzacja 6 018 000 6 018 000 4 026 000 5 562 000 5 139 000
Zmiana stanu należności 6 557 000 770 000 -2 179 000 -4 647 000 719 000
Zmiana stanu zapasów 15 804 000 1 786 000 -5 167 000 -2 652 000 -431 000
Zmiana stanu gotówki 12 185 000 -2 453 000 10 868 000 -8 334 000 -4 398 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 664 000 3 597 000 8 772 000 4 246 000 10 426 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 722 000 -3 403 000 -6 095 000 -8 056 000 -7 920 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 42 616 000 16 642 000 8 939 000 18 239 000 2 322 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -90 354 000 -19 852 000 -16 133 000 -31 033 000 -19 146 000