General Electric Co. (GE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 22 673 000 24 871 000 28 067 000 30 528 000 27 621 000 21 042 000 18 780 000
Inwestycje krótkoterminowe 3 146 000 4 515 000 6 814 000 48 964 000 41 215 000 33 321 000 38 127 000
Należności 15 466 000 17 976 000 15 620 000 24 683 000 23 913 000 26 092 000 30 739 000
Zapasy 16 528 000 17 403 000 15 847 000 15 890 000 14 104 000 19 271 000 21 923 000
Pozostałe aktywa obrotowe 3 146 000 4 515 000 6 814 000 6 415 000 2 701 000 0 0
Aktywa obrotowe razem 59 798 000 66 234 000 66 348 000 137 393 000 128 768 000 121 917 000 144 993 000
Inwestycje długotrminowe 103 247 000 121 555 000 132 526 000 116 058 000 137 281 000 187 212 000 232 950 000
Rzeczowe aktywa trwałe 12 494 000 14 478 000 15 609 000 44 662 000 43 290 000 50 749 000 53 874 000
Wartość firmy 13 385 000 25 798 000 26 182 000 25 524 000 26 734 000 59 614 000 83 968 000
Wartości niematerialne 5 695 000 7 625 000 9 330 000 9 774 000 10 653 000 18 159 000 20 273 000
Pozostałe aktywa trwałe 13 472 000 14 455 000 25 164 000 13 459 000 22 025 000 40 018 000 58 473 000
Aktywa razem 163 045 000 187 789 000 198 874 000 253 451 000 266 049 000 309 129 000 377 943 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 10 678 000 0 0 0 15 926 000 17 153 000 15 153 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 386 000 3 757 000 4 361 000 34 258 000 66 941 000 70 706 000 99 630 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 35 812 000 53 191 000 47 592 000 52 714 000 36 261 000 37 335 000 38 211 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 50 876 000 56 948 000 51 953 000 86 972 000 119 128 000 125 194 000 152 994 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 19 711 000 28 593 000 30 824 000 37 872 000 23 942 000 39 251 000 34 961 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 60 712 000 58 998 000 68 614 000 85 693 000 88 096 000 90 237 000 102 561 000
Udziały niekontrolujące 1 202 000 1 348 000 1 450 000 2 009 000 1 545 000 20 882 000 21 122 000
Zobowiązania razem 135 667 000 151 423 000 158 565 000 217 901 000 237 734 000 278 147 000 313 683 000
Akcje zwykłe 1 089 000 1 096 000 1 098 000 8 753 000 8 724 000 8 691 000 8 687 000
Zyski (straty) zatrzymane 86 527 000 84 693 000 85 110 000 92 247 000 87 732 000 93 109 000 125 682 000
Akcje własne -79 976 000 -81 209 000 -81 093 000 -81 961 000 -82 797 000 -83 925 000 -84 902 000
Kapitał własny 27 378 000 36 367 000 40 311 000 35 552 000 28 316 000 30 982 000 64 264 000
Pasywa razem 163 045 000 187 789 000 198 874 000 253 451 000 266 049 000 309 129 000 377 943 000