General Electric Co. (GE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 56 134 000 30 528 000 27 621 000 21 042 000 18 780 000
Inwestycje krótkoterminowe 13 628 000 48 964 000 41 215 000 33 321 000 38 127 000
Należności 31 240 000 24 683 000 23 913 000 26 092 000 30 739 000
Zapasy 31 694 000 15 890 000 14 104 000 19 271 000 21 923 000
Pozostałe aktywa obrotowe 13 628 000 6 415 000 2 701 000 0 0
Aktywa obrotowe razem 132 696 000 137 393 000 128 768 000 121 917 000 144 993 000
Inwestycje długotrminowe 265 052 000 116 058 000 137 281 000 187 212 000 232 950 000
Rzeczowe aktywa trwałe 31 218 000 44 662 000 43 290 000 50 749 000 53 874 000
Wartość firmy 52 364 000 25 524 000 26 734 000 59 614 000 83 968 000
Wartości niematerialne 18 660 000 9 774 000 10 653 000 18 159 000 20 273 000
Pozostałe aktywa trwałe 50 328 000 13 459 000 22 025 000 40 018 000 58 473 000
Aktywa razem 397 748 000 253 451 000 266 049 000 309 129 000 377 943 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 15 926 000 17 153 000 15 153 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 8 722 000 34 258 000 66 941 000 70 706 000 99 630 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 95 184 000 52 714 000 36 261 000 37 335 000 38 211 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 103 906 000 86 972 000 119 128 000 125 194 000 152 994 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 61 648 000 37 872 000 23 942 000 39 251 000 34 961 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 137 228 000 85 693 000 88 096 000 90 237 000 102 561 000
Udziały niekontrolujące 2 900 000 2 009 000 1 545 000 20 882 000 21 122 000
Zobowiązania razem 317 130 000 217 901 000 237 734 000 278 147 000 313 683 000
Akcje zwykłe 2 196 000 8 753 000 8 724 000 8 691 000 8 687 000
Zyski (straty) zatrzymane 170 220 000 92 247 000 87 732 000 93 109 000 125 682 000
Akcje własne -162 186 000 -81 961 000 -82 797 000 -83 925 000 -84 902 000
Kapitał własny 80 622 000 35 552 000 28 316 000 30 982 000 64 264 000
Pasywa razem 397 748 000 253 451 000 266 049 000 309 129 000 377 943 000