Commvault Systems Inc (CVLT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Przychody ze sprzedaży 784 590 769 591 723 472 670 885 710 957 699 393 650 518
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 135 402 113 859 109 373 117 078 117 006 98 152 85 192
Zysk ze sprzedaży brutto 649 188 655 732 614 099 553 807 593 951 601 241 565 326
Koszty badań i rozwoju 141 847 153 615 133 401 110 020 92 647 94 164 83 543
Koszty ogólnego zarządu 445 023 444 693 424 162 427 915 471 034 498 302 472 919
Zysk operacyjny 53 048 47 758 41 908 57 19 673 -4 567 -729
Koszty odsetek netto -828 -547 -1 028 -4 962 -5 519 -1 067 -206
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -15 362 43 414 -21 235 -12 546 10 427 -3 500 -523
Podatek dochodowy 20 412 9 790 9 719 -6 901 6 866 58 400 -1 063
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -35 774 33 624 -30 954 -5 645 3 561 -61 900 540