Commvault Systems Inc (CVLT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 287 778 267 507 397 237 331 727 458 330 462 421 450 184
Inwestycje krótkoterminowe 14 015 22 336 22 237 26 969 19 836 22 248 15 791
Należności 210 441 194 238 188 126 146 990 176 836 162 119 132 761
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 14 015 22 336 22 237 26 969 19 836 22 248 15 791
Aktywa obrotowe razem 550 914 484 081 607 600 513 686 655 002 646 788 598 736
Inwestycje długotrminowe 231 660 331 999 296 573 331 390 167 451 171 854 204 231
Rzeczowe aktywa trwałe 8 287 106 513 112 779 114 519 122 716 128 612 132 319
Wartość firmy 127 780 127 780 112 435 112 435 0 0 0
Wartości niematerialne 2 292 3 542 0 46 350 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 81 517 79 243 50 581 43 077 44 735 43 242 7 273
Aktywa razem 782 574 816 080 904 173 845 076 822 453 818 642 802 967

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 108 432 374 307 2 186 761 117
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 409 968 393 632 372 828 328 247 324 160 323 412 285 478
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 410 076 394 064 373 202 328 554 326 346 324 173 285 595
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 178 006 154 109 120 757 94 961 102 210 87 975 74 737
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 596 476 560 251 510 139 433 172 431 150 414 578 360 332
Akcje zwykłe 44 664 45 443 46 652 45 793 45 827 45 242 44 700
Zyski (straty) zatrzymane -1 062 900 -898 699 -665 774 -553 790 -485 490 -373 678 -239 974
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 186 098 255 829 394 034 411 904 391 303 404 064 442 635
Pasywa razem 782 574 816 080 904 173 845 076 822 453 818 642 802 967