Commvault Systems Inc (CVLT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zysk (strata) netto -35 774 33 624 -30 954 -5 645 3 561 -61 900 540
Amortyzacja 10 323 10 950 15 878 17 065 12 060 11 785 10 232
Zmiana stanu należności 16 203 6 112 41 136 -29 846 14 717 29 358 19 332
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 20 271 -129 730 65 510 -126 603 -4 091 12 237 63 005
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 170 288 177 180 123 955 88 464 110 180 84 169 100 039
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 241 -3 911 -8 176 -3 203 -6 560 -7 047 -6 424
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 286 -24 444 35 469 -74 005 -5 261 -17 991 -28 045
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -135 579 -276 088 -74 738 -39 403 -90 713 -82 104 -22 435