Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
2017
(29 lip 2017)
Zysk (strata) netto 11 812 000 10 591 000 11 214 000 11 621 000 110 000 9 609 000
Amortyzacja 1 957 000 1 862 000 0 0 0 0
Zmiana stanu należności 856 000 294 000 -19 000 -63 000 408 000 -701 000
Zmiana stanu zapasów 1 009 000 277 000 -101 000 -463 000 230 000 399 000
Zmiana stanu gotówki -5 251 000 -4 901 000 -3 994 000 -13 135 000 -23 944 000 4 736 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 13 226 000 15 454 000 15 426 000 15 831 000 13 666 000 13 876 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -477 000 -692 000 -770 000 -909 000 -834 000 -964 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 553 000 -5 285 000 3 500 000 14 837 000 15 324 000 -5 993 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -15 962 000 -12 039 000 -18 886 000 -27 889 000 -31 764 000 -3 806 000