Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
2017
(29 lip 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 19 267 000 24 518 000 29 419 000 33 413 000 46 548 000 70 492 000
Inwestycje krótkoterminowe 4 355 000 2 889 000 2 349 000 2 373 000 2 940 000 1 593 000
Należności 6 622 000 5 766 000 5 472 000 5 491 000 5 554 000 5 146 000
Zapasy 2 568 000 1 559 000 1 282 000 1 383 000 1 846 000 1 616 000
Pozostałe aktywa obrotowe 4 355 000 2 889 000 2 349 000 2 373 000 2 940 000 1 593 000
Aktywa obrotowe razem 36 717 000 39 112 000 43 573 000 47 755 000 61 837 000 83 703 000
Inwestycje długotrminowe 57 285 000 58 385 000 51 280 000 50 038 000 46 947 000 46 115 000
Rzeczowe aktywa trwałe 1 997 000 2 338 000 2 453 000 2 789 000 3 006 000 3 322 000
Wartość firmy 38 304 000 38 168 000 33 806 000 33 529 000 31 706 000 29 766 000
Wartości niematerialne 2 569 000 3 619 000 1 576 000 2 201 000 2 552 000 2 539 000
Pozostałe aktywa trwałe 9 966 000 9 900 000 8 177 000 6 254 000 5 368 000 5 266 000
Aktywa razem 94 002 000 97 497 000 94 853 000 97 793 000 108 784 000 129 818 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
2017
(29 lip 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 281 000 2 362 000 2 218 000 2 059 000 1 904 000 1 385 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 099 000 2 508 000 3 005 000 10 191 000 5 238 000 7 992 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 22 260 000 21 387 000 20 108 000 19 462 000 19 893 000 18 206 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 25 640 000 26 257 000 25 331 000 31 712 000 27 035 000 27 583 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 8 416 000 9 018 000 11 578 000 14 475 000 20 331 000 25 725 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 20 173 000 20 947 000 20 024 000 18 035 000 18 214 000 10 373 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 54 229 000 56 222 000 56 933 000 64 222 000 65 580 000 63 681 000
Akcje zwykłe 4 170 000 4 222 000 4 236 000 4 419 000 4 837 000 5 010 000
Zyski (straty) zatrzymane -1 319 000 -654 000 -2 763 000 -5 903 000 1 233 000 20 838 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 39 773 000 41 275 000 37 920 000 33 571 000 43 204 000 66 137 000
Pasywa razem 94 002 000 97 497 000 94 853 000 97 793 000 108 784 000 129 818 000