Brady Corp. (BRC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Przychody ze sprzedaży 1 331 860 1 302 060 1 144 700 1 081 300 1 160 640
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 674 588 670 510 583 252 552 734 581 967
Zysk ze sprzedaży brutto 657 275 631 552 561 446 528 565 578 678
Koszty badań i rozwoju 61 365 58 548 44 551 40 662 45 168
Koszty ogólnego zarządu 370 697 379 992 349 768 336 059 371 082
Zysk operacyjny 225 213 193 012 167 127 151 844 162 428
Koszty odsetek netto 3 539 1 276 437 2 166 2 830
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 225 696 191 980 171 023 140 936 164 644
Podatek dochodowy 50 839 42 001 35 610 28 321 33 386
Udziały niekontrolujące 0 0 5 754 246 0
Zysk (strata) netto 174 085 149 168 128 847 111 531 130 430