Brady Corp. (BRC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 302 060 1 144 700 1 081 300 1 160 640 1 173 850 1 113 320
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 670 510 583 252 552 734 581 967 585 560 555 024
Zysk ze sprzedaży brutto 631 552 561 446 528 565 578 678 588 291 558 292
Koszty badań i rozwoju 58 548 44 551 40 662 45 168 45 253 39 624
Koszty ogólnego zarządu 379 992 349 768 336 059 371 082 390 342 387 653
Zysk operacyjny 193 012 167 127 151 844 162 428 152 696 131 015
Koszty odsetek netto 1 276 437 2 166 2 830 3 168 5 504
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 191 980 171 023 140 936 164 644 152 015 126 632
Podatek dochodowy 42 001 35 610 28 321 33 386 60 955 30 987
Udziały niekontrolujące 0 5 754 246 0 0 0
Zysk (strata) netto 149 168 128 847 111 531 130 430 90 247 94 843