Brady Corp. (BRC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 114 069 147 335 217 643 279 072 181 427 133 944
Inwestycje krótkoterminowe 10 743 11 083 9 962 16 056 15 559 17 208
Należności 183 233 170 579 146 181 158 114 161 282 149 638
Zapasy 190 023 136 107 135 662 120 037 113 071 107 024
Pozostałe aktywa obrotowe 10 743 11 083 9 962 16 056 15 559 17 208
Aktywa obrotowe razem 498 068 465 104 509 448 573 279 471 339 407 814
Inwestycje długotrminowe 869 264 912 652 633 018 584 029 585 592 642 409
Rzeczowe aktywa trwałe 139 511 121 741 115 068 110 048 97 945 98 103
Wartość firmy 586 832 614 137 416 034 410 987 419 815 437 697
Wartości niematerialne 74 028 92 334 22 334 36 123 42 588 53 076
Pozostałe aktywa trwałe 21 719 26 217 28 838 19 573 17 662 18 077
Aktywa razem 1 367 330 1 377 760 1 142 470 1 157 310 1 056 930 1 050 220

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 81 116 82 152 62 547 64 810 66 538 66 817
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 50 166 0 3 228
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 174 058 175 432 123 341 126 969 124 389 117 153
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 255 174 257 584 185 888 241 945 190 927 187 198
Długoterminowe zobowiązania finansowe 95 000 38 000 0 0 52 618 104 536
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 86 717 90 797 61 524 64 589 61 274 58 349
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 456 034 414 728 279 394 306 534 304 819 350 083
Akcje zwykłe 51 321 52 039 52 763 52 596 51 677 51 056
Zyski (straty) zatrzymane 892 417 788 369 704 456 637 843 553 454 507 136
Akcje własne -217 856 -109 061 -107 216 -46 332 -71 120 -85 470
Kapitał własny 911 298 963 028 863 072 850 774 752 112 700 140
Pasywa razem 1 367 330 1 377 760 1 142 470 1 157 310 1 056 930 1 050 220