Brady Corp. (BRC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 151 532 114 069 147 335 217 643 279 072
Inwestycje krótkoterminowe 11 790 10 743 11 083 9 962 16 056
Należności 184 420 183 233 170 579 146 181 158 114
Zapasy 177 078 190 023 136 107 135 662 120 037
Pozostałe aktywa obrotowe 11 790 10 743 11 083 9 962 16 056
Aktywa obrotowe razem 524 820 498 068 465 104 509 448 573 279
Inwestycje długotrminowe 864 437 869 264 912 652 633 018 584 029
Rzeczowe aktywa trwałe 142 149 139 511 121 741 115 068 110 048
Wartość firmy 592 646 586 832 614 137 416 034 410 987
Wartości niematerialne 62 096 74 028 92 334 22 334 36 123
Pozostałe aktywa trwałe 22 142 21 719 26 217 28 838 19 573
Aktywa razem 1 389 260 1 367 330 1 377 760 1 142 470 1 157 310

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 79 855 81 116 82 152 62 547 64 810
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 50 166
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 178 181 174 058 175 432 123 341 126 969
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 258 036 255 174 257 584 185 888 241 945
Długoterminowe zobowiązania finansowe 49 716 95 000 38 000 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 74 369 86 717 90 797 61 524 64 589
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 398 338 456 034 414 728 279 394 306 534
Akcje zwykłe 49 591 51 321 52 039 52 763 52 596
Zyski (straty) zatrzymane 1 021 870 892 417 788 369 704 456 637 843
Akcje własne -290 209 -217 856 -109 061 -107 216 -46 332
Kapitał własny 990 919 911 298 963 028 863 072 850 774
Pasywa razem 1 389 260 1 367 330 1 377 760 1 142 470 1 157 310