Barnes Group Inc. (B)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 450 870 1 261 870 1 258 850 1 124 390 1 491 120 1 495 890 1 436 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 008 790 839 996 803 850 721 238 944 154 963 524 939 288
Zysk ze sprzedaży brutto 442 085 421 872 454 996 403 153 546 964 532 365 497 211
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 353 093 296 559 304 978 279 783 310 516 300 601 286 933
Zysk operacyjny 88 992 125 313 150 018 123 370 236 448 231 764 210 278
Koszty odsetek netto 58 171 14 624 16 209 15 944 20 629 16 841 14 571
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 33 264 38 185 127 817 101 495 206 844 207 495 195 699
Podatek dochodowy 17 268 24 706 27 944 38 120 48 494 41 309 136 284
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 15 996 13 479 99 873 63 375 158 350 166 186 59 415