Barnes Group Inc. (B)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 76 858 102 860 79 145 93 805 100 719 145 290
Inwestycje krótkoterminowe 80 161 75 437 73 732 67 532 57 184 32 526
Należności 291 883 262 257 251 460 348 974 382 253 348 943
Zapasy 283 402 239 655 238 008 232 706 265 990 241 962
Pozostałe aktywa obrotowe 80 161 75 437 73 732 67 532 57 184 32 526
Aktywa obrotowe razem 732 304 680 209 642 345 764 390 806 146 768 721
Inwestycje długotrminowe 1 681 430 1 896 610 2 033 880 1 973 940 2 002 820 1 597 000
Rzeczowe aktywa trwałe 320 139 341 462 370 947 356 603 370 531 359 298
Wartość firmy 835 472 955 370 1 011 580 933 022 955 524 690 223
Wartości niematerialne 442 492 500 246 564 132 581 116 636 538 507 042
Pozostałe aktywa trwałe 65 295 77 557 65 130 53 924 19 757 28 271
Aktywa razem 2 413 730 2 576 820 2 676 230 2 738 340 2 808 970 2 365 720

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 145 060 131 076 112 428 118 509 143 419 127 521
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 445 3 735 4 391 9 758 7 659 6 999
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 158 568 175 583 178 560 214 608 206 782 181 241
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 305 073 310 394 295 379 342 875 357 860 315 761
Długoterminowe zobowiązania finansowe 569 639 599 932 699 868 825 017 936 357 525 597
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 130 129 171 024 206 634 204 518 205 138 190 532
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 067 400 1 148 050 1 293 550 1 467 810 1 605 910 1 105 400
Akcje zwykłe 50 962 50 926 50 881 51 214 52 304 54 073
Zyski (straty) zatrzymane 1 567 900 1 587 040 1 519 810 1 489 180 1 363 770 1 206 720
Akcje własne -531 507 -523 642 -516 992 -498 074 -441 668 -297 998
Kapitał własny 1 346 330 1 428 770 1 382 680 1 270 530 1 203 060 1 260 320
Pasywa razem 2 413 730 2 576 820 2 676 230 2 738 340 2 808 970 2 365 720