Barnes Group Inc. (B)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 15 996 13 479 99 873 63 375 158 350 166 186 59 415
Amortyzacja 115 818 92 150 91 085 87 656 99 059 94 238 90 150
Zmiana stanu należności 62 040 29 626 10 797 -97 514 -33 279 33 310 61 820
Zmiana stanu zapasów 81 819 43 747 1 647 5 302 -33 284 24 028 14 203
Zmiana stanu gotówki 12 969 -26 002 23 715 -14 660 -6 914 -44 571 78 843
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 112 415 75 559 167 806 215 462 248 301 237 199 203 920
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -55 739 -35 082 -34 117 -40 698 -53 286 -57 273 -58 712
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -767 521 -35 986 -29 806 -4 187 -62 220 -493 186 -68 040
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 666 562 -64 829 -114 666 -219 666 -191 993 215 564 -63 751