Barnes Group Inc. (B)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 99 873 63 375 158 350 166 186 59 415
Amortyzacja 91 085 87 656 99 059 94 238 90 150
Zmiana stanu należności 10 797 -97 514 -33 279 33 310 61 820
Zmiana stanu zapasów 1 647 5 302 -33 284 24 028 14 203
Zmiana stanu gotówki 23 715 -14 660 -6 914 -44 571 78 843
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 167 806 215 462 248 301 237 199 203 920
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -34 117 -40 698 -53 286 -57 273 -58 712
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -29 806 -4 187 -62 220 -493 186 -68 040
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -114 666 -219 666 -191 993 215 564 -63 751