Aptargroup Inc. (ATR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 227 220 2 929 340 2 859 730 2 764 760 2 469 280
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 070 540 1 842 820 1 818 400 1 812 960 1 604 180
Zysk ze sprzedaży brutto 1 156 680 1 086 520 1 041 330 951 800 865 102
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 551 242 500 229 454 617 429 955 388 281
Zysk operacyjny 370 588 365 990 392 165 349 869 323 498
Koszty odsetek netto 26 616 32 286 31 315 25 570 35 127
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 321 655 301 155 342 069 266 020 294 825
Podatek dochodowy 78 017 87 065 99 842 71 254 74 796
Udziały niekontrolujące -459 50 25 21 -1
Zysk (strata) netto 244 097 214 040 242 202 194 745 220 030