Aptargroup Inc. (ATR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 322 250 3 227 220 2 929 340 2 859 730 2 764 760 2 469 280
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 158 410 2 070 540 1 842 820 1 818 400 1 812 960 1 604 180
Zysk ze sprzedaży brutto 1 163 840 1 156 680 1 086 520 1 041 330 951 800 865 102
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 544 262 551 242 500 229 454 617 429 955 388 281
Zysk operacyjny 385 870 370 588 365 990 392 165 349 869 323 498
Koszty odsetek netto 38 127 26 616 32 286 31 315 25 570 35 127
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 334 704 321 655 301 155 342 069 266 020 294 825
Podatek dochodowy 95 149 78 017 87 065 99 842 71 254 74 796
Udziały niekontrolujące 267 -459 50 25 21 -1
Zysk (strata) netto 239 288 244 097 214 040 242 202 194 745 220 030