Aptargroup Inc. (ATR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 239 288 244 097 214 040 242 202 194 745 220 030
Amortyzacja 233 706 234 853 220 300 194 552 171 747 153 094
Zmiana stanu należności -665 713 104 727 8 195 -11 202 59 204 77 299
Zmiana stanu zapasów -396 122 62 085 3 584 -5 315 43 894 40 302
Zmiana stanu gotówki -105 598 -176 715 58 410 -19 853 -450 817 246 353
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 478 617 363 443 570 153 514 457 313 628 324 729
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -315 616 -307 935 -252 046 -242 276 -211 252 -156 624
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -295 642 -457 239 -451 978 -336 268 -735 461 -224 800
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -162 096 -81 518 -73 723 -197 135 -14 872 114 792