Aptargroup Inc. (ATR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 141 732 123 665 300 380 241 970 261 823 712 640
Inwestycje krótkoterminowe 124 766 121 729 122 613 115 048 118 245 109 791
Należności 676 987 671 350 566 623 558 428 569 630 510 426
Zapasy 486 806 441 464 379 379 375 795 381 110 337 216
Pozostałe aktywa obrotowe 124 766 121 729 122 613 115 048 118 245 109 791
Aktywa obrotowe razem 1 430 290 1 358 210 1 369 000 1 291 240 1 330 810 1 670 070
Inwestycje długotrminowe 2 773 170 2 783 160 2 621 060 2 270 880 2 046 930 1 467 750
Rzeczowe aktywa trwałe 1 343 660 1 275 880 1 198 750 1 087 680 991 613 867 906
Wartość firmy 945 632 974 157 898 521 763 461 712 095 443 887
Wartości niematerialne 315 744 362 343 344 309 291 084 254 904 95 460
Pozostałe aktywa trwałe 57 144 48 840 59 548 47 882 62 867 51 053
Aktywa razem 4 203 460 4 141 360 3 990 050 3 562 120 3 377 740 3 137 820

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 320 281 285 262 243 742 192 739 164 528 153 862
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 122 791 289 627 117 866 110 247 163 971 66 169
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 474 104 407 603 418 721 380 289 360 671 307 717
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 917 176 982 492 780 329 683 275 689 170 527 748
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 052 600 907 024 1 055 000 1 085 450 1 125 990 1 191 150
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 101 970 191 691 214 487 124 475 85 784 85 886
Udziały niekontrolujące 14 269 15 193 396 336 315 310
Zobowiązania razem 2 149 520 2 171 960 2 139 660 1 990 200 1 955 180 1 826 080
Akcje zwykłe 65 402 65 663 64 418 63 574 62 437 62 435
Zyski (straty) zatrzymane 1 929 240 1 789 410 1 643 820 1 523 820 1 371 830 1 301 150
Akcje własne -503 266 -421 203 -361 583 -381 238 -318 208 -346 245
Kapitał własny 2 053 940 1 969 410 1 850 390 1 571 920 1 422 560 1 311 740
Pasywa razem 4 203 460 4 141 360 3 990 050 3 562 120 3 377 740 3 137 820