ATI Inc (ATI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -38 200 -1 572 600 257 600 222 400 -91 900
Amortyzacja 143 900 143 300 151 100 156 400 160 800
Zmiana stanu należności 124 200 -208 300 26 300 -17 500 93 200
Zmiana stanu zapasów 49 200 -158 200 -55 800 35 000 139 100
Zmiana stanu gotówki 41 800 155 100 108 800 240 400 -88 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 16 100 166 900 230 100 392 800 22 400
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -152 600 -136 500 -168 200 -139 200 -122 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -77 300 -128 700 81 700 -145 100 -119 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 103 000 116 900 -203 000 -7 300 9 200