ATI Inc (ATI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 836 000 2 799 800 2 982 100 4 122 500 4 046 600 3 525 100
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 121 800 2 466 600 2 689 300 3 484 700 3 416 300 3 076 100
Zysk ze sprzedaży brutto 714 200 333 200 292 800 637 800 630 300 449 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 297 500 226 900 201 000 267 200 268 200 254 300
Zysk operacyjny 416 700 106 300 84 800 359 900 361 100 194 700
Koszty odsetek netto 87 400 96 900 94 400 99 000 101 000 133 800
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 900 2 900 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 162 000 10 600 -1 481 900 241 600 247 700 -86 500
Podatek dochodowy 15 500 26 800 77 700 -28 500 11 000 -6 800
Udziały niekontrolujące 15 600 22 000 13 000 12 500 14 300 12 200
Zysk (strata) netto 130 900 -38 200 -1 572 600 257 600 222 400 -91 900