ATI Inc (ATI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 584 000 687 700 645 900 490 800 382 000 141 600
Inwestycje krótkoterminowe 117 500 102 700 77 200 102 800 125 800 52 700
Należności 579 200 470 000 345 800 554 100 527 800 545 300
Zapasy 1 195 700 1 046 300 997 100 1 155 300 1 211 100 1 176 100
Pozostałe aktywa obrotowe 117 500 102 700 77 200 102 800 125 800 52 700
Aktywa obrotowe razem 2 476 400 2 306 700 2 066 000 2 303 000 2 246 700 1 915 700
Inwestycje długotrminowe 1 969 200 1 978 500 1 968 900 3 331 600 3 255 100 3 269 700
Rzeczowe aktywa trwałe 1 549 100 1 528 500 1 469 200 2 450 100 2 475 000 2 495 700
Wartość firmy 227 200 227 900 240 700 525 800 534 700 531 400
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 192 900 222 100 259 000 355 700 245 400 242 600
Aktywa razem 4 445 600 4 285 200 4 034 900 5 634 600 5 501 800 5 185 400

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 553 300 375 500 290 600 521 200 498 800 420 100
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 41 700 131 300 17 800 11 500 6 600 10 100
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 368 900 349 600 344 900 316 500 331 500 282 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 963 900 856 400 653 300 849 200 836 900 712 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 706 300 1 711 600 1 550 000 1 387 400 1 535 500 1 530 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 618 200 884 500 1 190 200 1 204 800 1 124 900 1 088 000
Udziały niekontrolujące 111 300 147 100 120 300 103 100 105 900 105 100
Zobowiązania razem 3 399 700 3 599 600 3 513 800 3 544 500 3 616 100 3 446 000
Akcje zwykłe 127 500 127 100 126 500 125 800 125 200 110 100
Zyski (straty) zatrzymane 176 900 72 700 106 500 1 679 300 1 422 000 1 184 300
Akcje własne -87 000 -4 800 0 -18 200 -30 600 -26 100
Kapitał własny 1 045 900 685 600 521 100 2 090 100 1 885 700 1 739 400
Pasywa razem 4 445 600 4 285 200 4 034 900 5 634 600 5 501 800 5 185 400