Accenture plc (ACN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 9 049 610 7 893 810 8 172 470 8 509 640 6 130 010 5 018 890 4 129 870
Inwestycje krótkoterminowe 14 332 300 13 717 100 11 494 000 9 240 120 9 320 440 1 024 640 1 082 160
Należności 0 0 0 0 0 7 496 370 6 885 260
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 14 332 300 13 717 100 11 494 000 9 240 120 9 320 440 1 024 640 1 082 160
Aktywa obrotowe razem 23 381 900 21 610 900 19 666 500 17 749 800 15 450 600 13 585 600 12 097 300
Inwestycje długotrminowe 27 863 400 25 652 500 23 509 300 19 328 800 14 339 300 10 863 500 10 592 600
Rzeczowe aktywa trwałe 1 530 010 1 659 140 1 639 100 1 545 570 1 391 170 1 264 020 1 140 600
Wartość firmy 15 573 000 13 133 300 11 125 900 7 709 820 6 205 550 5 383 010 5 002 350
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 3 770 560 3 522 380 3 225 190 2 412 440 2 152 790 1 914 150 2 023 140
Aktywa razem 51 245 300 47 263 400 43 175 800 37 078 600 29 789 900 24 449 100 22 689 900

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 491 170 2 559 480 2 274 060 1 349 870 1 646 640 1 348 800 1 525 060
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 104 810 9 175 12 080 7 820 6 411 5 337 2 907
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 15 413 100 14 954 800 13 422 700 11 304 900 9 408 840 8 797 610 8 296 310
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 18 009 000 17 523 500 15 708 900 12 662 600 11 061 900 10 151 800 9 824 280
Długoterminowe zobowiązania finansowe 43 093 45 893 53 473 54 052 16 247 19 676 22 163
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 4 028 590 4 065 240 4 375 840 4 015 490 3 750 810 3 427 340 2 996 150
Udziały niekontrolujące 765 754 640 991 567 660 498 637 418 683 359 835 760 723
Zobowiązania razem 25 552 500 25 157 300 23 646 400 20 078 100 15 380 900 14 084 300 13 740 400
Akcje zwykłe 630 608 632 763 634 745 636 300 638 098 628 452 620 104
Zyski (straty) zatrzymane 19 316 200 18 203 800 13 988 700 12 375 500 10 421 500 7 952 410 7 081 860
Akcje własne -7 062 510 -6 678 040 -3 408 490 -2 565 760 -1 388 380 -2 116 950 -1 649 090
Kapitał własny 25 692 800 22 106 100 19 529 500 17 000 500 14 409 000 10 364 800 8 949 480
Pasywa razem 51 245 300 47 263 400 43 175 800 37 078 600 29 789 900 24 449 100 22 689 900